اخذ گواینامه دربهای آتشنشانی

                                                                                                          بسمه تعالی
اخذ گواهینامه فنی دربهای ضد حریق از سازمان تحقیقات مسکن و شهرسازی و درج نام شرکت در سایت  آتشنشانی به عنوان تولید کننده های دربهای دودبند مورد تایید سازمان آتشنشانی.